top of page

Framtiden är Historia / The Future is History

(English below)

Allt sedan år 1894 när den första fullt funktionsdugliga bilen sattes i bruk var det el som drev den. Idag är det återigen el som är på mångas läppar inom bilindustrin och man ser det som en naturlig del av framtiden. Med andra ord – ”Framtiden är Historia”.


För många företagare och innovatörer som driver på för förändring höjs här ett varningens finger. Glöm inte bort historien, den kan vara viktigare än du tror. Ett fantastiskt sätt att hämta inspiration på samt förstå varifrån vår samtid är sprungen. Om man skulle ge råd till dagens entreprenörer så är det att se till historien som en grund att stå på för framtidens lösningar. Att inte glömma bort historien i all iver att innovera och driva förändring.


Precis som mode, som kommer tillbaka med jämna cykler brukar man säga att ”historien upprepar sig”. Det är nog sant. Många siar om framtiden efter Covid-19 pandemin som svept över världen under år 2020. Många hävdar att vi för evigt har ändrat vårt levnadssätt. Ett vanligt exempel som återges är att många fysiska möten blivit inställda till förmån för digitala möten via exempelvis ZOOM, Teams eller andra digitala plattformar. Men har vi verkligen ändrat vårt beteende så fundamentalt? Det finns anledning att ifrågasätta den tesen. Det har visat sig att vid exempelvis kriser, börskrascher och lågkonjunkturer går mänskligheten märkligt nog snabbt tillbaka till gamla hjulspår igen.


Frågan är därför om förändringen post Covid-19 verkligen kommer att bli så omdanande som många talar om?

Många pratar om hur effektivt och kostnadsbesparande det kan vara att spara in på resor för möten och kundbesök mm. Men det är en sak man glömmer bort i effektiviserings-och besparingshetsen; nämligen att det faktiskt är ganska roligt att träffa en annan levande människa fysiskt. Det är ett värde som säkert går att kvantifiera i KPIer och monetära värden på sista raden...


Frågan är nu; har vi verkligen funderat tillräckligt mycket över detta i vår strävan mot en bättre framtid?

Utan att förneka att framtiden bär förändring med sig eller att framstå som bakåtsträvare; Framtiden är Historia.

--- English:

The Future is History


Ever since 1894, when the first fully functional car was put into use, electricity-powered it. Today, electricity is once again on the lips of many in the car industry, and it is seen as a natural part of the future. In other words, - "The Future is History".


To the many entrepreneurs and innovators who are pushing for change, don't forget the History; it may be more important than you think. A fantastic way to get inspiration and understand where we come from. If you were to advise today's entrepreneurs, it is to look to History as a basis on which to stand for future solutions. Not to forget History to innovate and drive change.


Like fashion, which comes back with even cycles, it is often said that "history repeats itself". That's probably true. Many are predicting the future after the Covid-19 pandemic that swept the world in 2020. Many claims that we have changed our way of life forever. A typical example that is reproduced is that many physical meetings have been cancelled in favour of digital meetings via, for example, ZOOM, Teams or other digital platforms. But have we changed our behaviour so fundamentally? There is reason to question that thesis. It has been shown that in the event of crises, stock market crashes and recessions, for example, humanity strangely quickly enough returns to old ruts again.


Therefore, the question is whether the change post-Covid-19 will be as transformative as a lot of people think?

Many people talk about how efficient and cost-saving it can be to save on travel for meetings, customer visits, etc. But there is one thing you forget in the efficiency and savings frenzy: it is actually quite fun to physically meet another living human being. It is a value that can undoubtedly be quantified in KPIs and monetary values.


The question now is; have we really thought about this enough in our quest for a better future?

Without denying that the future brings change or appearing backwards; The future is History. /Adam Hofmann, CEO Scandhof


65 views0 comments

Comentarios


bottom of page